برای عضویت در نزدیک‌ترین پایگاه غدیرشناسی، پس از جستجو، از بین پایگاه‌های زیر، کد یکی از آن‌ها را به سامانه 30001904 پیامک کنید. برای سهولت این امر، می‌توانید بارکد مربعی مربوطه را اسکن کنید.
توجه: حد نصاب تعداد اعضای هر پایگاه برای تشکیل کلاس حضوری، 50 نفر و برای کلاس مجازی 110 نفر می‌باشد.
توجه: اگر می‌خواهید پایگاه جدیدی در محل خودتان تشکیل دهید، عبارت «سفیر غدیر» را به سامانه 30001904 پیامک نمایید.
پایگاه‌ها به ترتیب کد پایگاه در چند صفحه مرتب شده اند.

جستجو