خطبه غدیر

خطبه غدیر (8)

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 810 05:11

خطبه دوم

نوشته شده توسط
خطبه دوم

چهارشنبه, 28 ارديبهشت 776 11:40

خطبه سوم

نوشته شده توسط
خطبه سوم

چهارشنبه, 28 ارديبهشت 776 11:39

خطبه چهارم

نوشته شده توسط
خطبه چهارم

چهارشنبه, 28 ارديبهشت 776 11:37

خطبه پنجم

نوشته شده توسط
خطبه پنجم

چهارشنبه, 28 ارديبهشت 776 11:34

خطبه ششم

نوشته شده توسط
خطبه ششم

چهارشنبه, 28 ارديبهشت 776 11:32

خطبه هفتم

نوشته شده توسط
خطبه هفتم

شنبه, 29 -2634 05:11

خطبه هشتم

نوشته شده توسط
خطبه هشتم

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 810 05:11

خطبه نهم

نوشته شده توسط
خطبه نهم